Menu Close

Įtraukusis ugdymas

ĮTRAUKTIES LINK. KĄ TURI ŽINOTI MOKYKLA?

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. visos šalies mokyklos turės priimti visus mokinius ir teikti jiems kokybišką ugdymą nediskriminuojant dėl ugdymosi poreikių įvairovės, suteikiant reikalingą, jo ugdymosi poreikius atliepiančią pagalbą.
„Įtraukusis ugdymas visuomenėje dažnai suprantamas per siaurai – tai nėra tik tinkamiausių ugdymosi sąlygų neįgaliems ar specialiųjų poreikių turintiems vaikams sudarymas. Tai svarbus perėjimo nuo „mokyklos visiems“ prie „mokyklos kiekvienam“ ugdymo modelio etapas. Labai svarbu, kad ne tik švietimo bendruomenė, bet ir plačioji visuomenė suprastų įtrauktį ir jos teisingumą kaip kokybiško ugdymo pagrindą vertinant kiekvieną besimokantįjį ir mokinių mokymosi poreikių įvairovę“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.
Atmintinėje „Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla?“ aprašoma 12 sričių, kuriomis mokykla siekia įgyvendinti įtraukties principą. Jų turinys aprėpia mokyklos bendruomenės nuostatas ir susitarimus, mokyklos veiklos planavimą ir organizavimą, bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, emocinę gerovę, švietimo pagalbos organizavimą, ugdymo aplinką, ugdymo turinio planavimą, mokymą ir mokymąsi, mokinio vertinimą, pasiekimus ir pažangą bei kitus svarbius įtraukties reiškinio aspektus.

Sėkmingas mokymasis, kaip veikiame drauge

„PAGALBOS-MOKINIUI-ALGORITMAS“

Skip to content