Menu Close

Priešmokyklinis ugdymas

DEMBAVOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SMALSUTIS”

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinė grupė dirba penkias dienas per savaitę. Darbo laikas nuo 7.15-17.45 val.

KAS YRA PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS IR KO JUO SIEKIAMA?

Lietuvos švietimo sistemoje priešmokyklinis ugdymas yra privalomas neformaliojo švietimo sistemos dalis.  Vienų metų trukmės priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą programą, kurios minimali trukmė yra 640 val. per metus. Priešmokyklinis ugdymas yra apibrėžtas pagrindiniu švietimą reglamentuojančiu įstatymu – Lietuvos Švietimo įstatymu (2011).

KADA VAIKAI PRIIMAMI UGDYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ? 

Priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti vaikui, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą. Turi būti pradėtas teikti ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl vaiko, kuriam 5 metai sueina iki balandžio 30 d., brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Rekomenduojama kreiptis ne anksčiau, nei vaikui sueina 4 metai 8 mėnesiai (atsižvelgiant į vaiko brandumo mokyklai įvertinimo testo taikymo galimybes). Tarnyba ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, bet ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d., nuo kreipimosi dienos pateikia rekomendacijas tėvams (globėjams) dėl vaiko pasirengimo mokytis; tėvai (globėjai), nusprendę pasinaudoti teise įvertinti vaiko brandumą ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, į Tarnybą privalo kreiptis ne vėliau kaip iki rugpjūčio 1 d. imtinai. Nuo 2022-09-01 galioja Švietimo įstatymo nuostata, jeigu vaikui priešmokyklinis ugdymas buvo pradėtas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais suėjo 5 metai, tai jam gali būti suteikta galimybė ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą dvejus metus, vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo tvarka ir Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarka.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASKIRTIS 

Sudaryti prielaidas vaiko individualių galių plėtotei, kiekvieno vaiko pažangai, sukurti lygias galimybes įvairių poreikių vaikams pasirengti sėkmingai pradėti mokytis mokykloje. 

Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio dermę siekiant ir įgyvendinant ugdymo tikslus, uždavinius, taikant į vaiką orientuoto ugdymo metodus, vaiko kompetencijų augimą skatinančius pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus. 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TIKSLAS  

Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis, demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymo(si) sąlygas, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SIEKIS

Vaiko komunikavimo, kultūrinė, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė, visuomeninė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencijos.

AR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS YRA PRIVALOMAS?

Taip. Pagal galiojantį Švietimo įstatymą privalomas ir valstybės garantuojamas ugdymas iki 16 metų pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas.

dieną. Savininkas savivaldybės taryba priima sprendimą, kokį priešmokyklinio ugdymo modelį pasirinks organizuodamas ugdymosi procesą, vadovaudamasis Priešmokyklinio ugdymo organizavimo aprašu.

Priimant vaiką į priešmokyklinio ugdymo grupę tėvai (globėjai) ir mokykla pasirašo priešmokyklinio ugdymo(si) sutartį, kurioje nurodoma, pagal kokią programą vaikas ugdysis, programos vykdymo pradžia ir pabaiga bei kita šeimai ir mokyklai svarbi informacija (pavyzdžiui, ugdymo laikas per dieną, savaitę ar metus, atostogų laikas, susitarimai dėl vaiko maitinimo, saugumo, miego, fotografavimo, kito neformalaus ugdymo ar priežiūros ir kt.).

Grupėje dirba:

  • priešmokyklinio ugdymo mokytoja Jovita Niauronienė – išsilavinimas aukštasis, turi mokytojo metodininko kvalifikaciją;
  • priešmokyklinio ugdymo mokytoja Inga Širmulienė – išsilavinimas aukštasis, turi mokytojo metodininko kvalifikaciją;
  • ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vaida Triabienė – išsilavinimas aukštasis.
  • ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja- Žydronė Keliuotienė

Programos įgyvendinimo laikotarpiu vaikų atostogos organizuojamos pagal Dembavos progimnazijos nustatytą mokinių atostogų laiką. Tėvams (globėjams) pasirašius priešmokyklinio ugdymo sutartį, vaikui priešmokyklinės grupės lankymas yra privalomas. Vaikas, kuris priešmokyklinio ugdymo grupės nelankė daugiau kaip du trečdalius minimalios programos trukmės laiko, yra laikomas nedalyvavusiu priešmokyklinio ugdymo programoje.

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas. Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikiama logopedo pagalba. Du kartus per metus atliekamas vaikų pasiekimų vertinimas. Pasiekimai fiksuojami pasiekimų apraše. Duomenys renkami pasiekimų aplanke. Apie vaiko ugdymosi sėkmingumą tėvai informuojami individualių pokalbių (nuolat) ir tėvų susirinkimų metu, kurie organizuojami du kartus per mokslo metus. Rekomendacijos pradinių klasių mokytojoms pildomos pagal Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis” direktoriaus įsakymu patvirtintą formą iki birželio 5 d.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Skip to content