Menu Close

Ikimokyklinis ugdymas

DEMBAVOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SMALSUTIS”

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

 • Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo 2 iki 5 metų.
 • Priėmimo į ugdymo įstaigą tvarką ir prioritetus nustato savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Panevėžio rajono savivaldybės taryba. Ketindami leisti vaiką į ugdymo įstaigą, tėvai globėjai turi pateikti prašymą įstaigos vadovui.
 • Priimant vaiką pasirašoma tėvų (globėjų) ir ugdymo įstaigos mokymo sutartis, kurioje nurodoma ugdymo programa, jos trukmė, kiti šeimai ir ugdymo įstaigai svarbūs susitarimai. Pereinant iš ikimokyklinio ugdymo į priešmokyklinio ugdymo grupę, turi būti pasirašoma nauja mokymo sutartis.
 • Vaikai ugdomi keturiose grupėse: ikimokyklinio ugdymo  „Meškiukų“ (2-3 metų amžiaus vaikų) grupė; ikimokyklinio ugdymo „Švelnukų“ (3-4 metų amžiaus vaikų) grupė; ikimokyklinio ugdymo „Žirniukų“ (4-5 metų amžiaus vaikų) grupė; ikimokyklinio ugdymo „Bitučių“ ( 5-6 metų amžiaus vaikų) grupė.
 • Ikimokyklinio ugdymo grupių darbo laikas – 7.15 – 17.45.
 • Vaikų ugdomoji veikla organizuojama pagal Ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystė gamtos apsuptyje“, patvirtinta Panevėžio r. Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“ direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-93. Vaikų maitinimas ir poilsis – organizuojamas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93.
 • Visas ugdymo procesas orientuotas į vaiką ir jo poreikių tenkinimą: norą pažinti, suprastį pasaulį, suprasti gyvąją ir negyvąją gamtą, susipažinti su socialiniais reiškiniais, galimybe mylėti, būti mylimam, išklausytam ir suprastam, patenkinti norą ugdytis, judėti ir žaisti, gyventi ir augti saugioje socialinėje aplinkoje, tiesiogiai stebėti žmones, įvairius gyvūnus, paukščius, augalus, bei gebėjimą natūraliai bendrauti.
 • Pedagogai, planuodami grupės ugdomąją veiklą, individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį, atsižvelgdami į individualius vaikų poreikius ir grupės specifiką. Ugdymo turinys įgyvendinamas visą vaiko buvimo įstaigoje laiką: jam valgant, ruošiantis ilsėtis, einant į lauką, lopšelio-darželio kieme, bendraujant, dalyvaujant pedagogų organizuotoje ir pačių vaikų spontaniškoje veikloje.
 • Vaikų pažanga ir pasiekimai vertinami programos įgyvendinimo laikotarpiu nuolat – įvairiais metodais ir būdais.
 • Pirminis vaiko pažinimas prasideda nuo pokalbio su tėvais (globėjais) apie vaiką. Vaikui pradėjus lankyti įstaigą, išsiaiškinami tėvų (globėjų) lūkesčiai, surenkama jų nuomonė apie vaiko gebėjimus, individualius ypatumus.
 • Pedagogai vertina vaiko gebėjimus pagal visas ugdymo sritis, nustato vaikų pasiekimų žingsnelį ir numato silpniau išreikštus gebėjimus. Tėvų (globėjų) ir pedagogų vertinimo įrodymai (pavyzdžiai) apie vaiko pasiekimus kaupiami pasiekimų aplanke.
 • Vaiko pasiekimų įrodymai analizuojami lapkričio ir balandžio mėnesiais arba sukaupus pakankamą vaiko pasiekimų aplanką.
 • Vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina grupės pedagogas kartu su logopedu.
 • Apie vaikų padarytą pažangą tėvai (globėjai) informuojami individualiuose pokalbiuose ir elektroniniame dienyne.
 • Įgyvendinus programą, grupės pedagogas (-ai) atlieka galutinį vaikų pasiekimų įvertinimą ir pokalbio metu perduoda vaiko aplanką priešmokyklinio ugdymo pedagogui.
Skip to content